01.05.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

02.05.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

03.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

04.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

05.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

06.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

07.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

08.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

09.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

10.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

11.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

12.05.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

13.05.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

14.05.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

15.05.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

16.05.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

17.05.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

18.05.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

19.05.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

20.05.12

Reserviert

Frei

Frei

Frei

21.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

22.05.12

Frei

Frei

Frei

Frei

23.05.12

Frei

Frei

Reserviert

Frei

24.05.12

Frei

Frei

Reserviert

Frei

25.05.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

26.05.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

27.05.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

28.05.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

29.05.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

30.05.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

31.05.12

Reserviert

Frei

Frei

Frei

01.06.12

Reserviert

Frei

Frei

Frei

02.06.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

03.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

04.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

05.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

06.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

07.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

08.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

09.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

10.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

11.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

12.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

13.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

14.06.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

15.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Reserviert

16.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Reserviert

17.06.12

Frei

Reserviert

Frei

Reserviert

18.06.12

Frei

Reserviert

Frei

Reserviert

19.06.12

Frei

Reserviert

Frei

Reserviert

20.06.12

Frei

Reserviert

Frei

Reserviert

21.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Reserviert

22.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Reserviert

23.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

24.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

25.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

26.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

27.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

28.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

29.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

30.06.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

01.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

02.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

03.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

04.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

05.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

06.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

07.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

08.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

09.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

10.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

11.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

12.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

13.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

14.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

15.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

16.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

17.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

18.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

19.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

20.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

21.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

22.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

23.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

24.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

25.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

26.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

27.07.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

28.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

29.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

30.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

31.07.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

01.08.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

02.08.12

Frei

Reserviert

Reserviert

Frei

03.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

04.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

05.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

06.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

07.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

08.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

09.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

10.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

11.08.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

12.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

13.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

14.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

15.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

16.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

17.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Reserviert

18.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Reserviert

19.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Reserviert

20.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Reserviert

21.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Reserviert

22.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Reserviert

23.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Reserviert

24.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

25.08.12

Reserviert

Frei

Reserviert

Frei

26.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

27.08.12

Reserviert

Reserviert

Reserviert

Frei

28.08.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

29.08.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

30.08.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei

31.08.12

Reserviert

Reserviert

Frei

Frei